Szkoła przyjazna mediacji

Szkoła przyjazna mediacji

Adresaci:

Szkoły, placówki oświatowe, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, uczniowie

Dlaczego u nas:     

Poprzez wieloletnie doświadczenia mediacyjne w pracy m.in. z różnorodnymi placówkami oświatowym, na gruncie różnorodnych doświadczeń warsztatowych, zbudowanych porozumień i wdrożonych programów „Szkoła Przyjazna Mediacji” stworzyliśmy jedyne takie miejsce w Polsce, w którym w sposób holistyczny przedstawiamy dla uczestnika mediacji, mediatora/mediatora rówieśniczego gotowe rozwiązania do wdrożenia zarówno w placówkach oświatowych jak i innych instytucjach.

Nasza misja to zapewnienie wzrostu wykorzystywania mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich oraz placówkach oświatowych – rozpoczynając od lat najmłodszych.  Swoją misję prowadzimy tworząc i poszukując innowacyjnych rozwiązań wspierających proces mediacji rówieśniczych i szkolnych.

Szanujemy czas pedagogów i nauczycieli, dlatego z największą starannością i elastycznością dobieramy narzędzia i techniki pracy, by podczas szkoleń, warsztatów czy stałej współpracy wypracować konkretne rozwiązania, odpowiadające konkretnym potrzebom placówek oświatowych.

Dlaczego warto:

Mediacja:

jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony, z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora, wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Mediacja rówieśnicza:

Mediacja jest jedną z nowatorskich metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, zapobiegających przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym. Popularyzacja programu mediacji rówieśniczej objęta została honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Mediacja rówieśnicza ma na celu uczenie dzieci i młodzieży rozwiązywania sporów i konfliktów rówieśniczych bez stosowania przemocy, przeciwdziałanie agresji, nieakceptowanym społecznie zachowaniom uczniów w szkole, nabycie przez nich umiejętności korzystania z mediacji i wykorzystania jej w kontaktach rówieśniczych poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

„Nowe zjawisko o walorach edukacyjnych wymagające

propagowania i upowszechniania.”

Shot of a group of students raising their hands in a classroom

Dlaczego Mediacja w Szkole jest tak istotna:

Mediacja w szkołach to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów jako bezpieczna i sprawdzona metoda stosowana w wielu krajach europejskich. Jako instrument wychowawczy uczy tolerancji, szacunku i odpowiedzialności za wypowiadane słowa oraz podejmowane działania względem innych osób. Pozwala na nabycie kompetencji społecznych determinujących właściwe funkcjonowanie we wszystkich sferach życia zawodowego, społecznego i osobistego.

Ponadto, wykorzystanie mediacji w szkole to nie tylko doskonały sposób rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych, ale także skuteczne przeciwdziałanie różnym formom przemocy i zachowaniom agresywnym oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

Młodzież w praktyczny sposób uczy się, jak radzić sobie z konfliktami w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia dla potrzeb i granic drugiego człowieka.

Co zyskuje Szkoła?

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej poprzez zmniejszenie częstotliwości przemocy rówieśniczej
 • wykształcenie nowych schematów i myślokształtów w łagodzeniu konfliktów
 • eliminacja napięć narastających podczas tłumienia czy eskalacji konfliktów
 • pomoc w rozwijaniu istniejących przyjaźni między uczniami oraz nawiązywanie nowych
 • wdrażanie postaw sprzyjających wykształcenie odpowiedzialności i wzajemnego szacunku
 • możliwość dołączenia do elitarnego klubu szkół, w których funkcjonują Kluby Młodego Mediatora
 • certyfikat Szkoły Przyjaznej mediacji

Co zyskują nauczyciele?

 • narzędzia umożliwiające przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród uczniów
 • praktyczne i gotowe rozwiązania w funkcjonowaniu Klubu Młodego Mediatora
 • praktyczne wsparcie w budowaniu szkolnej strategii konfliktów rówieśniczych
 • poznanie technik mediacyjnych
 • nowa relacja uczeń-nauczyciel oparta na duchu dialogu i porozumieniu
 • możliwość podnoszenia i doskonalenia umiejętności zawodowych

  

Oferta Mediatio

Szkolenia oraz warsztaty:

 • rady pedagogicznej z zakresu mediacji i mediacji rówieśniczej i jej zastosowania w placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych
 • z zarządzania emocjami
 • z zarządzania konfliktem
 • na mediatora
 • specjalistyczne na mediatora: mediacje rówieśnicze, rodzinne, pracownicze
 • na Młodego Mediatora
 • specjalistyczne na Młodego Mediatora mediacje rówieśnicze, rodzinne, pracownicze

Wdrożeniowy, autorski program pn. „Szkoła Przyjazna Mediacji”:

 • Moduł: Opiekun Dialogu
 • Moduł: Koordynator ds. mediacji

Produkty dla rodziców:

 • „Mamo, tato, naucz mnie dialogu” – warsztaty dla rodziców i dzieci w szkole uczące właściwych postaw budowania dialogu
 • „Mamo, tato, ja mediuję” – warsztaty dla dzieci w szkole
1