Zasady

Naczelne Zasady Mediacji

Mediacja jest dobrowolna tj. obie strony sporu wyrażają wolę i chęć mediacji, jednak mogą na każdym jej etapie od niej odstąpić.
Uczestnictwo w mediacji nie zobowiązuje również do podpisania ugody.

Mediacja jest poufna tj. wszelkie informacje, fakty, oświadczenia i deklaracje stron są objęte tajemnicą. Mediator również jest objęty tajemnicą zawodową. Zasadę poufności podkreśla ponadto, kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym powoływanie się w toku postępowania sądowego na propozycje ugodowe oraz inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne.

Mediator jest bezstronny i neutralny tj. profesjonalny mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nie wyraża stanowiska co do sytuacji faktycznej i prawnej sporu. Obie strony sporu są traktowane jednakowo i mają takie same prawa. Przede wszystkim mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, a zarządza postępowaniem mediacyjnym.

Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, cywilne, inne