Definicja

Mediacja

jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym jest całkowicie neutralna. Mediator koordynuje i wspiera strony, które budują ostatecznie rozwiązanie. Podczas mediacji każdy uczestnik jest pełnoprawnym partnerem we wspólnym dążeniu do porozumienia.

Sesje mediacyjne odbywają się z udziałem obu stron sporu, a gdy Mediator uzna to za konieczne, może zarządzić sesje indywidualne. Elastyczność mediacji pozwala również na prowadzenie mediacji na odległość, tj. telefonicznie bądź elektronicznie.

definicja

Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, cywilne, inne